១៥សន្លឹក សត្វល្អិតមុខ និងខ្លួន​ដូចបិសាច ឃើញហើយ​ចង់លស់ព្រលឹង

នៅ​លើ​ភព​ផែនដី​យើង​នេះ មាន​សត្វ​រាប់​ពាន់​ប្រភេទ​រស់​នៅ​តាម​ព្រៃ​ជ្រៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នីមួយ​ៗ ដែល​កម្រ​បាន​ជួប​ប្រទះ

Read more