វីដេអូគ្រូបង្ក្រាបស្ដេចពស់វែក មុនពស់ចឹកស្លាប់ មើលហើយស្រៀវជំនួស

បន្ទាប់​ពី​គ្រូ​ចាប់ ឬ​យក​ស្ដេចពស់​វែក​មក​​ប្រឡែង​លេង​លោក Abu Zarin Hussin ​បាន​ទទួល​មរណភាព

Read more