ទើប​តែទិញថ្មីថ្មោង បើកមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង បែរជួបគ្រោះថ្នាក់បែបនេះទៅវិញ

អ្វីដែលយើង​ធ្វើការបង្ហោះ​នេះគឺតែចង់សួរថា​៖តើគាត់ម្ចាស់រថយន្តមានការឆ្លង​កាត់ចូលរៀនបើកបរ និងទទួល​បាន​ពាក់មីសាលា​ជំនាញណា​មួយហើយ​ឬនៅ

Read more