ធនាគារពិភពលោក៖ ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​ដើរ​ក្រោយ​ថៃ និង​វៀតណាម​ឆ្ងាយ​

របាយការណ៍​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដែល​ចេញផ្សាយ​ដោយ​ធនាគារពិភពលោក​នៅពេល​ថ្មីៗ​នេះ បាន​លើកឡើងថា

Read more